Zalety oczyszczalni

Ścieki oczyszczone mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, stojących, rowów przydrożnych bądź melioracyjnych oraz do gleby poprzez drenaż bądź studnię chłonną

Oczyszczalnie z osadem czynnym charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością w zakresie redukcji rozpuszczonych w ściekach substancji organicznych oraz cząstek koloidalnych. W dużym stopniu redukowana jest także zawartość w ściekach wirusów, bakterii i innych organizmów żywych.

Główne zalety oczyszczalni z osadem czynnym:

 • wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach (w znacznym stopniu zachodzi także unieszkodliwienie wirusów, bakterii, oraz innych mikroorganizmów),
 • mała powierzchnia niezbędna do jej montażu,
 • długa żywotność urządzeń,
 • bardzo dobre napowietrzenie ścieków (przez co uzyskujemy wyższą redukcję zanieczyszczeń),
 • równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków ,
 • możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych

Szambo czy oczyszczalnia? Porównaj koszty

Kroki prawne dotyczące budowy oczyszczalni

Kontakt
an image
AVITECH
ul. Długopolska 20D
32-087 Zielonki / k.Krakowa
Email: info@avitech.lap.pl

tel. 012/383-24-84
fax.012/383-23-63

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W
TECHNOLOGII ROTH MICRO®

Opis techniczny

Oczyszczalnie ścieków Roth Micro Step® dla 2 do 10 mieszkańców. Oczyszczalnia składa się z trzech zbiorników samonośnych, które tworzą typoszereg technologiczny tj. komorę denitryfikacyjną, komorę nitryfikacyjną i osadnik wtórny. Pompa powietrzna zapewnia intensywne napowietrzanie, mieszanie i cyrkulację ścieków.Kompresor wraz ze sterownikiem umieszczony jest poza oczyszczalnią.

Proces oczyszczania

Oczyszczanie wstępne

Ścieki bytowe z gospodarstw domowych składają się prawie w jednej trzeciej ze ścieków z popłuczyn, a w dwóch trzecich ze ścieków toaletowych. Te nieczystości różnią się od siebie zasadniczo pod względem składu, np. zawartości zanieczyszczeń organicznych, wielkości wskaźnika pH czy wysokości temperatury. W komorze denitryfikacji (pierwszy zbiornik) ścieki przygotowuje się do oczyszczania biologicznego. W warunkach beztlenowych przy dodaniu do osadnika środka LIKEFIAN® azotany są redukowane do azotu wolnego, który uwalnia się do atmosfery. Dodatkowo w tym zbiorniku zachodzą następujące procesy:

 • wymieszanie ścieków,
 • oddzielenie substancji pływających od opadających,
 • wstępne oczyszczanie przez mikroorganizmy anaerobowe (beztlenowe),
 • upłynnienie stałych składników za pomocą enzymów.
Tak oczyszczone wstępnie ścieki składają się z jednorodnego roztworu różnych zanieczyszczeń, które zostaną następnie zredukowane przy pomocy mikroorganizmów w osadniku MICRO-STEP®.

Oczyszczanie biologiczne, tlenowe

W osadniku MICRO-STEP® ( komora nitryfikacji) ścieki oczyszczane są za pomocą bakterii aerobowych (tlenowych). W komorze tej intensywnie napowietrzanej w warunkach tlenowych zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotynów, a w późniejszej fazie do azotanów. Luźne zanieczyszczenia podlegają procesowi biodegradacji, a następnie przekształcane w nieszkodliwe substancje, takie jak woda, gazy czy zawiesiny ( obniżenie wartości BZT5 i ChZT). Zainstalowany kompresor dostarcza powietrze w regularnych odstępach do komory napowietrzania. Przedziały czasowe pracy kompresora reguluje urządzenie sterujące MICRO-STEP UNIT®. Umieszczony na dnie zbiornika napowietrzacz wytwarza mikroskopijne pęcherzyki powietrza, powodując wzbogacenie ścieków tlenem atmosferycznym ruch powietrza zapewnia także cyrkulację i mieszanie ścieków. Do szybszego rozwoju osadu czynnego w oczyszczalniach Micro Step® stosujemy w pierwszym roku działania preparat BAC-PLUS® oraz Libac®. Skład tych preparatów pomaga w krótszym czasie osiągnąć docelowy poziom oczyszczania ścieków. Wszystkie preparaty na okres rozruchu oczyszczalni są oczywiście dostarczane wraz z oczyszczalnią.

Osadnik wtórny

Z komory nitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do osadnika wtórnego w którym zachodzi proces sedymentacji. Tak sklarowane azoczyszczone biologicznie ścieki odprowadzane są do odbiornika ( wody powierzchniowe, rzeki, strumyki, rowy melioracyjne lub gleba). W miarę upływu czasu ( około 2 lat) podczas procesu oczyszczania wzrasta ilość osadu czynnego w bireaktorach co wiąże się z usunięciem jego nadmiaru.

Efektywność oczyszczania

Wody opuszczające biologiczną przydomową czyszczalnię ROTH - STEP® odpowiadają parametrom oczyszczonych ścieków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2004 Nr 168, poz. 1763).

Pobierz schemat technologiczny oczyszczalni

System posiada certyfikaty zgodności z Europejską Normą EN 12566-1 (dotyczy zbiorników) oraz EN 12566-3 (dotyczy biologicznego oczyszczania ścieków). Przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH MICRO-STEP® posiadają Aprobatę Techniczną AT/2005-08-0238 - Wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

AUTORYZOWANY WYKONAWCA OCZYSZCZALNI ROTH MICRO STEP® - ZAPEWNIA SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
Każda oczyszczalnia to indywidualny projekt dostosowany do Państwa potrzeb. Składając zapytanie cenowe prosimy o podanie docelowej liczby mieszkańców oraz możliwości odprowadzenia wody oczyszczonej (np. rzeka, strumyk, rów melioracyjny lub przydrożny, grunt, wykorzystanie wtórne) co pomoże nam w sprecyzowaniu oferty dla Państwa.

POSTAW NA EKOLOGIĘ I KOMFORT UŻYTKOWANIA OCZYSZCZALNIA JUŻ OD 7900 zł + VAT

Pomagamy w sprawach formalnych:

 • wykonanie projektu
 • uzgodnienie ZUDT
 • badania geologiczne
 • i inne.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków Roth Micro Step zajmują tylko 4m2,co jest alternatywą dla obszernych poletek drenarskich przy oczyszczalniach z osadnikiem gnilnym.

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ROTH MICRO STEP - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - KRAKÓW - AVITECH

Serwisowanie urządzeń oczyszczalni przez firmę nieautoryzowaną przez firmę Roth powoduje wygaśnięcie gwarancji.

W razie potrzeby i na życzenie klienta wykonujemy projekt oraz badania hydrogeologiczne.

Przygotowujemy komplet dokumentów do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Wszystkie wzory druków można pobrać w dziale Oczyszczalnia a prawo budowlane

Kompletna Oczyszczalnia Roth Micro Step 6 RLM

od 7 990 zł