Kontakt
an image
AVITECH
ul. Długopolska 20 D
32-087 Zielonki / k.Krakowa
Email: info@avitech.lap.pl

tel. 012/383-24-84
fax.012/383-23-63
Certyfikaty

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do 7,5m3d

Gmina

Zasadniczą sprawą jest sprawdzenie w Urzędzie Gminy czy w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano możliwość budowy przydomowych oczyszczalni. Jeżeli takowa istnieje należy ustalić czy działka spełnia warunki przewidziane prawem.

Prawo budowlane

Warunki jakie należy spełnić przed rozpoczęciem budowy reguluje Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1997 roku (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). "Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt. 3, budowa indywidualnej POŚ nie wymaga pozwolenia na budowę.

      Oczyszczalnia podlega zgłoszeniu do odpowiedniego terenowo Starostwa. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie

W zależności od potrzeb do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, opinie wymagane odrębnymi przepisami.

      W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego w drodze decyzji obowiązek uzupełnienia w odpowiednim terminie brakujących dokumentów.

W Starostwie Powiatowym oraz na ich stronach internetowych można pobrać wnioski oraz znaleźć informację na temat warunków budowy POŚ. Przykładowy wniosek do pobrania poniżej.

Zgłoszenie robót budowlanych

Po zgłoszeniu budowy POŚ Starostwo może wnieść sprzeciw w ciągu 30 dni. Po upływie tego czasu zgłoszenie bez zastrzeżeń uznaje się za zaakceptowane i można przystąpić do prac budowlanych lecz nie później niż 2 lata od złożenia zgłoszenia.

Niektóre Starostwa Powiatowe wymagają dodatkowych wyników badań hydrogeologicznych oraz wrysowania POŚ w mapę sytuacyjno - wysokościową przez projektanta z uprawnieniami.

Firma "Avitech" wykonuje projekty oraz przygotowuje dokumentację do zgłoszenia w ramach oferty.

Ochrona środowiska - warunki odległości

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

POŚ zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §37) może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków), powinny być szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi kalenicy dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §140).

Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od miejsca wprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m.

Odległość zbiorników POŚ od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze - 15m (Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).

Odległość oczyszczalni ścieków od. granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy), lub ciągu pieszego - 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §36).

Jeżeli ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków nie przekracza 5m3 na dobę nie jest wymagana zgoda właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §26).